Algemene voorwaarden

Wij zijn gevestigd aan Zoomwijcklaan 92, 3263 NE te Oud-Beijerland en verantwoordelijk voor het opstellen van deze algemene voorwaarden. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!

Onze contactgegevens

1. Definities

 1. IJzersterke Merken: IJzersterke Merken gevestigd te Oud-Beijerland onder KVK-nummer 84903805.
 2. Klant: degene met wie IJzersterke Merken een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: IJzersterke Merken en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens individu is en die als privé-persoon handelt.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en/of producten door of namens IJzersterke Merken.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3. Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van IJzersterke Merken zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt IJzersterke Merken zich het recht alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt IJzersterke Merken slechts, nadat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

5. Prijzen

 1. Alle prijzen die IJzersterke Merken hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die IJzersterke Merken hanteert voor zijn diensten, op zijn website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan IJzersterke Merken te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door IJzersterke Merken een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. IJzersterke Merken is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient IJzersterke Merken de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. IJzersterke Merken heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal IJzersterke Merken prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met IJzersterke Merken op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging

6. Betaling en betalingstermijn

 1. IJzersterke Merken mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en gebreke is, zonder dat IJzersterke Merken de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. IJzersterke Merken behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

7. Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is IJzersterke Merken gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan IJzersterke Merken.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet op tijd betaalt, mag IJzersterke Merken zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van IJzersterke Merken op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door IJzersterke Merken, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan IJzersterke Merken te betalen.

8. Opschortingsrecht

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

9. Verrekening

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan IJzersterke Merken te verrekenen met een vordering op IJzersterke Merken.

10. Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, zaken van IJzersterke Merken die bij de klant aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 2. De klant heeft op eerste verzoek van IJzersterke Merken de polis van de verzekering ter inzage.

11. Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor IJzersterke Merken enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

12. Uitvoering van de overeenkomst

 1. IJzersterke Merken voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. IJzersterke Merken heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat IJzersterke Merken tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat IJzersterke Merken tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

13. Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan IJzersterke Merken.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert IJzersterke Merken de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of behoorlijk de door IJzersterke Merken redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

14. Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen IJzersterke Merken en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk ander zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant IJzersterke Merken schriftelijk in gebreke stellen.

15. Opzeggen van overeenkomst

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te alle tijden opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

16. Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van IJzersterke Merken ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende IJzersterke Merken waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan jij kan verwachten dat verspreiding ervan IJzersterke Merken schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij in de lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsverplichting geldt niet voor de informatie: die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke verplichting.
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsverplichting geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

17. Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreden ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 2. In geval van een consument bedraagt deze boete € 1.000
 3. In geval van een rechtspersoon bedraagt deze boete € 5.000
 4. Daarnaast verbeurt het de andere partij een gedrag ad 5% van het in lid 2 of 3 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 6. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van IJzersterke Merken waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

18. Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart IJzersterke Merken tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door IJzersterke Merken geleverde producten en/of diensten.

19. Klachten

 1. De klant dient een door IJzersterke Merken geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant IJzersterke Merken daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen IJzersterke Merken uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat IJzersterke Merken in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat IJzersterke Merken gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

20. Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan IJzersterke Merken.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling IJzersterke Merken ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

21. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 1. Als IJzersterke Merken een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan IJzersterke Merken verschuldigd zijn.

22. Aansprakelijkheid IJzersterke Merken

 1. IJzersterke Merken is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indienen en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien IJzersterke Merken aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. IJzersterke Merken is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien IJzersterke Merken aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

23. Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van IJzersterke Merken vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

24. Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer IJzersterke Merken toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door IJzersterke Merken niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat IJzersterke Merken in verzuim is.
 3. IJzersterke Merken heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien IJzersterke Merken kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

25. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van IJzersterke Merken in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan IJzersterke Merken kan worden toegerekend in een van de wil van IJzersterke Merken onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van IJzersterke Merken kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, ect.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor IJzersterke Merken 1 of meerdere verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat IJzersterke Merken er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. IJzersterke Merken is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

26. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijden en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

27. Wijziging algemene voorwaarden

 1. IJzersterke Merken is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijziging of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Groet inhoudelijke wijzigingen zal IJzersterke Merken zoveel mogelijk vooraf met de kant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarde de overeenkomst op te zeggen.

28. Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van IJzersterke Merken.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:38, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

29. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat IJzersterke Merken bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

30. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar IJzersterke Merken is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 3 januari 2022.